Charitní pečovatelská služba

CHPS

Kontaktní informace

Sídlo služby: Malá Morávka 56, 793 36

Kontakt: Bohumila Buriková
Telefon: 734 264 336

Email: _.py.Zj_7lxk9-krX8m%CcleWkGs4W7%WkvDRW7r

O službě

Naším cílem je především umožnit lidem i přes své zdravotní obtíže zachovat si či zlepšit svůj dosavadní způsob života. Náš klient bude žít co nejdéle ve svém domově, se udrží v co největší možné míře soběstačným, samostatným a aktivním. Zároveň bude také využívat běžně dostupné služby či instituce a mít navázané, posilněné vazby s rodinou či se svým blízkým okolím.

Službu poskytujeme dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotně postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Službu neposkytujeme osobám středně a těžce mentálně postiženým osobám. Pečovatelskou službu poskytujeme na území obcí a měst bývalého okresu Bruntál.

Zásady služby

 • Úcta k lidské důstojnosti: respektujeme přání klientů, jednáme s nimi v úctě a respektu, chráníme jejich práva a ctíme soukromí.
 • Individuální přístup: přistupujeme ke každému jako k jedinečné osobnosti, která má své zájmy, potřeby, zvyklosti a přání. Všímáme si nejen materiálních, ale i duchovních potřeb člověka.
 • Naslouchání: vyslechneme přání klientů, která mohou zkvalitnit poskytování této služby.
 • Vzájemná spolupráce: podporujeme klienta na společně prováděné činnosti.
 • Odbornost / kvalita: pečovat o klienta budou pouze kvalifikovaní pracovníci.
Přehled poskytovaných pečovatelských úkonů

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Klient má buď vlastní jídlo připravené rodinou nebo mu je oběd dovezen. Úkon zahrnuje ohřívání jídla, finální úpravy již hotového pokrmu (mletí, krájení, apod.), servírování jídla a mytí nádobí, součástí úkonu je samozřejmě podání tekutin.

Pomoc při oblékaní a svlékání včetně speciálních pomůcek

Součástí úkonů je oblékání a svlékání, příprava oblečení, úklid oblečení, (např. při doprovodu). Součástí úkonu je i asistence, dopomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (ortézy, protézy). Pečovatelka dbá studu klienta, po celou dobu postupu s ním komunikuje.

Pomoc při prostorové orientaci

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru. Součástí úkonu je i nácvik chůze za použití kompenzačních pomůcek.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Provedení hygienické péče např. celkové omytí, výměna inkontinentních potřeb, čištění zubů a zubních náhrad, péče o kůži, vlasy, dopomoc při hygienické péči. Součástí výkonu bude vykazován i čas spotřebovaný oblékáním, základní péčí o kůži, vlasy, nehty na rukou. Případně se použijí polohovací pomůcky. Pečovatelka dbá studu klienta, po celou dobu postupu s ním komunikuje.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Umytí hlavy a základní vysušení vlasů. Stříhání nehtů na rukou a pedikúra – ze zdravotních důvodů dáváme kontakt na školenou pedikérku. Zkrácení nehtů běžně dostupnými nůžkami na stříhání nehtů, případné zapilování běžným nehtovým pilníkem. Máme kontakt na kadeřnici, která dle zájmu přijede domů ke klientovi.

Pomoc při použití WC

Úkon zahrnuje i použití WC mimo domácnost klienta (např. při doprovodu). Pečovatelka dbá studu klienta, po celou dobu postupu s ním komunikuje. 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Dovoz nebo donáška oběda

Obědy jsou připravovány školní jídelnou v Malé Morávce, na stránkách školy je zveřejněn aktuální jídelní lístek na celý kalendářní měsíc. Obědy odpovídají svou skladbou a způsobem výroby potřebám klientů pečovatelské služby. Rozvoz je zabezpečován v čase od 11h do 13h. Strava je dopravována v jídlonosičích s termoobalem.

S klientem je před zahájením služby sepsána Smlouva o bezplatném pronájmu termojídlonosiče, včetně písemné informace o manipulaci s ním. V době rozvozu obědů se klient zavazuje být doma a oběd v termojídlonosiči převzít. Na výměnu dává vždy prázdný, umytý kompletní termojídlonosič z předchozího dne. Jídelní lístky jsou kopírovány a distribuovány klientům bez poplatku. V době letních prázdnin jsou odebírány obědy dle aktuální nabídky restaurací.

Příprava a podání jídla a pití, pomoc při přípravě jídla a pití

Úkon zahrnuje přípravu jídla, ohřívání jídla, finální úpravy již hotového pokrmu (mletí, krájení, apod.), podání jídla na talíř, servírování jídla a mytí nádobí, součástí úkonu je dále příprava a podání tekutin (teplých i studených nápojů). Úkon je založen na úzké spolupráci klienta a pečovatelky při přípravě jídla a veškeré manipulaci s jídlem a pitím za dodržení hygienických podmínek při manipulaci s potravinami. Jídlo se připravuje pouze ze surovin klienta.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti

Úkon zahrnuje běžný úklid v domácnosti (setření prachu z povrchu nábytku, vysávání, umytí podlah, úklid koupelny a toalety – umytí vany, umyvadel, obložení na stěnách), věšení prádla, zalévání květin, odstranění prachu z potahů vytřepáváním, vyklepáváním, vynesení odpadků i mytí nádobí. K uvedenému úklidu je klient povinen zajistit potřebné úklidové prostředky a vysavač.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování)

Úkon zahrnuje práce po malování místností, čištění a leštění oken včetně rámů, odstraňování zaschlých nečistot z povrchů nábytku a podlahových ploch za pomoci hrubé manuální síly. Klepání, kartáčování a praní koberců, odstraňování plísní a rzi z povrchů za pomoci dezinfekčních přípravků. Umývání radiátorů a topidel, mechanické čištění sedacích souprav, odmrazení a úklid lednice. Lze zabezpečit i dodavatelsky zprostředkováním kontaktu na odbornou úklidovou firmu. Obvykle v průběhu roku zabezpečován úkon dvakrát.

Donáška vody

Úkon zahrnuje načepování vody do nádob klienta služby, odnesení a uskladnění (popř. přelití) vody na místo určené klienta v jeho domácnosti. Nejedná se o zalévání rostlin na zahradě, či pozemku klienta, či nabírání vody do nádoby určené k zalévání venkovních rostlin. Donáška vody slouží pouze pro osobní spotřebu klienta.

Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

Úkon zahrnuje donášku uhlí, dřeva k lokálnímu topeništi ze dvora, ze sklepa apod., vyčištění a vynesení studeného popela do sběrných odpadových nádob a rozdělání ohně v kamnech, dle zvyklostí klienta.
V krajním případě rozštípání větších kusů dřeva na podpal. Nezahrnuje skládání uhlí (topiva) do sklepa, sekání a štípání dřevěných špalků. Nejedná se o údržbu kotlů na pevná paliva ani o údržbu jiných (elektrických, plynových) topidel, vyžadujících odbornou manipulaci.

Běžné nákupy a pochůzky

Nákupy
Nákup potravin i veškerého drobného spotřebního zboží, domácích potřeb do limitu množství 7 kg na jeden uskutečněný nákup. Nákup (jeho soupis) je klientem hlášen dopředu nebo je možno soupis předat pečovatelce v písemné podobě. Na zajištění nákupu musí klient předat dopředu finanční hotovost. Jednotlivé nákupy jsou proúčtovány po uskutečnění.

Pochůzky
a) Úkon zahrnuje běžné pochůzky (úřad, pošta, pojišťovna, atd.), každá tato pochůzka je účtována dle hodinového sazebníku.
b) Návštěva lékaře za účelem předpisu léků, zdravotních poukazů včetně jejich obstarání v lékárně, či prodejně zdravotnických prostředků atd.

Velký nákup (nákup týdenní, nákup ošacení,nezbytného vybavení domácnosti)

Nákup potravin nad 7 kg na jeden uskutečněný nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti, dovoz celých balení nápojů. Obsah nákupu je klientem hlášen dopředu, též je možno soupis předat zaměstnanci v písemné podobě. Na jeho zajištění musí klient předat před provedením nákupu pečovatelce přiměřenou finanční hotovost. Jednotlivé nákupy jsou vyúčtovány po vykonání úkonu.

Praní a žehlení osobního a ložního prádla

Praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy. Úkon zahrnuje praní prádla, pověšení, sušení, žehlení a drobné úpravy.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovod dospělých

Doprovod dospělých např. k lékaři, na instituce veřejné služby, do zaměstnání, školského zařízení a zpět. 

Další informace

Průběh jednání se zájemcem o službu

Žadatel o službu je ten, kdo projeví vážný zájem o naše služby s konkrétními požadavky či určitou představou o péči. Žadatel může formulovat svou žádost o službu jen ústně, žadatel však může podat i písemnou žádost - formulář Žádost o zavedení pečovatelské služby.

Sociální pracovnice provede sociální šetření, tedy sjedná si schůzku se žadatelem o pečovatelskou službu, případně s opatrovníkem (je-li mu ustanoven) ideálně přímo v domácnosti u žadatele o službu tedy přímo tam, kde bude služba konkrétně poskytována.

Schůzky se může účastnit i více členů rodiny žadatele. Sociální pracovnice se snaží realizovat šetření u žadatele již v doprovodu pečovatelky - potenciálního klíčového pracovníka. Sociálním šetřením sociální pracovník zjišťuje, co vše žadatel potřebuje a sociální pracovník zhodnotí, zda žadatel spadá do cílové skupiny služby. V průběhu celého sociálního šetření sociální pracovník provádí záznam o sociální šetření, který je založen v osobním spise klienta v uzamykatelné skříni v kanceláři pečovatelské služby.

Sociální pracovník zjišťuje stav sociální situace žadatele, jeho míru soběstačnosti žadatele, důvod podání žádosti o poskytování pečovatelské služby, zdravotní rizika, jaké zdravotnické pomůcky žadatel používá a zda nepotřebuje jiné či další pomůcky, jaké jsou bytové poměry žadatele a kontakty na blízké osoby.

Sociální pracovnice dojedná typy úkonů a v jakém rozsahu jsou potřebné pro žadatele a co naopak zvládne žadatel či jeho blízcí sami v rámci péče. Také projedná se žadatelem jeho očekávání od poskytované služby, termín zahájení poskytování služby a nastíní plán služby. Sociální pracovnice zjišťuje osobní cíle žadatele o službu. Tímto sociální pracovnice zároveň sestavuje první individuální plán péče, který předá pečovatelce.

Během sociálního šetření je žadatel seznámen s následujícími informacemi

 • základní informace o Charitě sv. Martina
 • celková nabídka a ceník služeb
 • vnitřní pravidla služby
 • návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby
 • první individuální plán péče
 • postup, jak si klient může stěžovat
 • informace o zpracování osobních údajů klienta i osobní údajů osob blízkých klientovi

Vyřizování stížností

Kdo stížnost může podat

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby je oprávněn podat kdokoli, nejen uživatel služby, ale v jeho zájmu i jiný občan.

Jak stížnost podat

 • písemně (i anonymně) na adresu: Malá Morávka 56, 793 36
 • e-mailem ředitelce Charity na adresu: eva.mackova@svmartin.charita.cz
 • ústně – komukoli z pracovníků
 • telefonicky na číslo 598 598 211 nebo 734 264 332

Pro písemné nebo anonymní stížnosti je na budově fary v Malé Morávce 31, 793 36 zřízena schránka napravo od dveří. Tuto schránku každý pátek vybírá ředitelka Charity sv. Martina společně s vedoucí pečovatelské služby. 

Chcete-li si stěžovat na ředitelku Charity sv. Martina, využijte tyto kontakty:

Diecézní Charita ostravsko-opavská
Mgr. Lukáš Curylo - ředitel
Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
tel. 596 127 262
e-mail: lukas.curylo@dchoo.charita.cz

Jak bude stížnost vyřízena

Stížnosti na pečovatelskou službu především prošetřuje, rozhoduje o přijatém opatření a vyrozumí (je-li znám stěžovatel) vedoucí pečovatelské služby písemně do 30 dnů ode dne podání stížnosti.

Pokud je stížnost anonymní, odpověď na stížnost vyvěsíme na své webové stránky. Shledáme-li Vaší stížnost jako oprávněnou, sdělíme Vám také, co uděláme pro nápravu situace.

Lhůta může být prodloužena v závislosti na závažnosti nebo nutnosti delšího časového období na prošetření stížnosti, přičemž stěžovatel bude o tomto prodloužení informován.

Při závažnějších stížnostech, při kterých je nutná spolupráce s jinými orgány (např. policie), závisí lhůta na délce šetření těchto orgánů.

Kam se můžete odvolat

Je-li uživatel služby nespokojen s vyřízením stížnosti na pečovatelskou službu, může se obrátit na další instituce. 

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
Odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 150
e-mail : daniel.rychlik@msk.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
tel. 221 921 111
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno
tel. 542 542 888
e-mail: _hqk-3bfW7c-51.jWgpoO1p

Dokumenty ke stažení